برادرم وقتی اولین فرزندش به دنیا اومد با صدای بلند و اعتماد به نفس بالا گفت می خوام ماهیانه 50هزار تومان

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید.